En compliment amb la legislació en matèria de protecció de dades s’informa els usuaris que la titularitat d’aquest domini és de:

• TITULAR: Escola de ball dels pirineus ( en endavant EBP)
• ADREÇA: Urbanització Ermengol Serra, 18, bloc B, 1r. 2a
• TEL: +376 378 009
• EMAIL: info@tangoandemotion.com
• NRT: L-708241-L

El tractament de les dades personals, així com qualsevol altra informació sol·licitada per l’usuari o per a la gestió i tramitació de consultes, el blog o les que es tractin dins del Lloc web, serà dut a terme amb subjecció al que es preveu amb la legislació vigent a cada moment de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 de protecció de dades) i normativa de desenvolupament, així com en la Llei 34/2002, d’11 de Juliol de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’entén per dades personals “qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables”.

EBP compleix amb les exigències establertes en la legislació vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament.

L’objecte de la present Política de Privacitat és informar sobre la política de protecció de dades de caràcter personal de la web oficial així com de la resta d’accessos en xarxes i internet (d’ara endavant, “Lloc web”) perquè vostè determini lliure i voluntàriament si desitja facilitar a EBP les dades personals que li puguem requerir o puguem obtenir de vostè en ocasió del seu accés i el seu ús del Lloc web, així com dels seus Continguts.

La present política de privacitat serà extensible com indiquem de forma no limitativa a les següents:

Les úniques dades personals als quals EBP tindrà accés seran aquells que l’Usuari faciliti voluntàriament.

En aquest sentit cal que l’Usuari conegui que, per a accedir a alguns serveis oferts a través de la Web i xarxes socials se li sol·licitaran dades de caràcter personal i l’emplenament de formularis els camps dels quals són obligatoris de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud o no poder accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts, tret que en el propi formulari hi hagi dades d’emplenament voluntari.

En compliment amb el que s’estableix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informem que, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’Usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporats i tractats en un o diversos fitxers, la titularitat i la responsabilitat dels quals correspon a EBP amb la finalitat de:

• Prestar-li els serveis i informació sol·licitats,
• Poder realitzar enquestes i tramitar les reclamacions i queixes segons la normativa de qualitat existent.
• Informar sobre l’empresa, les novetats del sector i comunicar-li qualsevol informació que pugui ser del seu interès respecte als productes i preus a través de qualsevol mitjà tècnic a l’abast (Internet, telèfon, fax, xarxes socials, email, mòbil, whatsapp.. i qualssevol altres).
• Realitzar un control i seguiment dels serveis o tractaments realitzats.
• Gestió de les imatges amb la finalitat de realitzar les promocions i difusió dels tractaments, serveis o productes que el centre disposa.
• Gestió de les dades dels menors d’edat per a prestar el servei sol·licitat
• Gestionar les dades amb la finalitat de tramitar i prestar el servei de formació, cursos i esdeveniments que s’organitzin.
• Realitzar la gestió de selecció de personal en el cas d’haver enviat un currículum.
• Així mateix, en compliment del que s’estableix amb la legislació de protecció de dades i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), l’informem que les seves dades podran ser utilitzats amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

Per tant, en acceptar la present Política de Privacitat, l’Usuari accepta el seu contingut i atorga el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals facilitades amb les finalitats anteriorment indicades.

El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en l’apartat anterior s’entendrà prestat a través de la marcació de les caselles corresponents disposades a aquest efecte en la nostra pàgina web.

Així mateix, quan l’Usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant l’e-mail de contactes que poguessin aparèixer en el Lloc web, està autoritzant expressament a EBP al tractament de les seves Dades Personals per a poder atendre les seves peticions de serveis.

L’acceptació per part de l’Usuari del tractament de les seves dades per part de EBP, així com de rebre comunicacions comercials per via electrònica en la forma establerta, i poder tractar la seva imatge, tindrà sempre el caràcter de revocable sense efectes retroactius, conforme al que es disposa en la legislació vigent.

L’Usuari web i el destinatari dels serveis proporcionats serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant EBP de bona fe com a mer prestador del servei.

EBP conservar les dades personals proporcionades el temps que sigui necessari mentre duri la relació negocial o el servei que es presti i a efectes comercials o de màrqueting mentre no mostri la seva oposició, supressió o limitació si escau.

Finalment se l’informa que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació i portabilitat, en els termes indicats en la normativa de protecció de dades, contactant amb Escola de ball dels Pirineus bé mitjançant correu postal a l’aderça Urb. Ermengol Serra, 18, bloc B , 1r 2a, Correu electrònic: info@tangoandemotion.com o Tel: +376 378 009 i que en el cas que hagués sofert algun tipus d’ingerència en l’exercici dels seus drets, vostè té l’opció de presentar reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència de Protecció de Dades.